ژیپس و انیدریت ممکن است در سطح زمین، در زیر آب و در خشکی رسوب کنند، با این وجود در هنگام دفن تا اعماق بیش از چند صد متر، تمام CaSO موجود به صورت انیدریت است و معمولا در هنگام بالا آمدن انیدریت به ژیپس تبدیل می شود. بیشتر مطالعات ژیپس انیدریت نشان داده است که فاز پایداری به وسیله ی اکتیویته ی آب و درجه حرارت تعیین می گردد.

ژیپس و انیدریت موجود در دیوار آماده از جمله رسوبات حاصل از پدیده ی تبخیر می باشند. که از نظر توالی رسوب گذاری بر سنگ نمک و گچ تقدم دارند. ته نشینی این مواد همراه با تبخیرهای دیگر در آب های شور انجام می گیرد. انیدریت به دلیل حلالیت بالا و تبدیل شدن به ژیپس به ندرت درسطح زمین یافت می شود ولیکن ژیپس در سطح زمین پایدار است. بنابراین می تواند در سطح زمین رخنمون داشته باشد. این کانی ها در حوضه های باز و بسته مانند پانل گچی ضد آب که میزان تبخیر آن ها زیاد است، تشکیل می شوند. حوضه های درون قاره ای که در مراحل اولیه ی ریفت تشکیل می شوند، محیط مناسبی برای تشکیل رسوبات تبخیری از جمله ژیپس می باشند.

با توجه به این که ثابت تعادلی (K) ژیپس کمتر از هالیت است، بنابراین ابتدا ژیپس رسوب می نماید و سپس هالیت تشکیل می شود. در حاشیه ی حوضه های باز که میزان تبخیر آن ها زیاد است، ژیپس تشکیل می شود.

از تجزیه ی فیزیکی و شیمیایی سنگ های گچی تجزیه و تحلیل و مقایسه دیوار گچی نوعی خاک به نام راندزین تشکیل می گردد که حاوی آهک فعال بوده و اشباع از کلسیم و منیزیم می باشد. این خاک دارای درصد اشباع بازی نزدیک به ۱۰۰ است و فواید فراوانی دارد.

تاثیرات زیست محیطی ژیپس

آژانس بین المللی جهانی سیلیس متبلور را به عنوان ماده ای سرطان زا معرفی کرده است. مواد شیمیایی و معدنی که ۱/۰ درصد یا بیشتر سیلیس متبلور داشته باشند، بر اساس استاندارد مؤسسه ی سلامت و بهداشت جمعیت برای مقابله با خطرات ناشی از ارتباط با محیط آلوده در آمریکا تحت نظارت قانون قرار گرفته اند، به طوری که به صورت قانون کار، آموزش کارگران و برچسب زدن بر چنین محصولاتی مطابق روش های اعلام شده برای مواد سرطان زا باید انجام گیرد.